Inzien ontwerp wijzigingsplan Almere Hout Noord

Voor het gebied Almere Hout Noord, De Werf wordt een nieuw wijzigingsplan voorbereid. Het ontwerp wijzigingsplan met bijbehorende m.e.r.-beoordeling (Milieueffectrapportage) en ontwerp besluit hogere waarden Wet geluidhinder ligt met ingang van donderdag 30 december 2021 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage (tot en met woensdag 9 februari 2022). Als bewoner van Nobelhorst kunt u hier kennis van nemen en eventueel uw zienswijze met gemeente Almere delen. Hieronder leest u meer over de inhoud van de wijziging, hoe u het ontwerp wijzigingsplan kunt inzien en hoe u kunt reageren. 

Wat houdt het ontwerp wijzigingsplan in?

In het gebied tussen de Hoge Vaart en Nobelhorst, ten noorden van de Vinkweg is het project De Werf gepland. Het project volgt uit het ontwikkelingsplan Almere Hout Noord en bestaat uit het realiseren van maximaal 140 woningen. Verder zal ten zuiden van de woonbebouwing een horecapaviljoen van circa 300 m2 bruto vloeroppervlakte worden gerealiseerd. Deze horecagelegenheid komt te liggen naast een tegelijkertijd te realiseren waterverbinding tussen de Hoge Vaart en Nobelhorst.

In het ontwerp wijzigingsplan is de bestemming van het gebied, op grond van een wijzigingsbevoegdheid in het geldende bestemmingsplan, gewijzigd in een bestemming Woongebied, zodat de woningen en de horecagelegenheid juridisch mogelijk worden gemaakt.

De m.e.r. ( Milieueffectrapportage ) 

Omdat het een nieuwe stedelijke ontwikkeling betreft, vraagt het Besluit milieueffectrapportage om (voorafgaand aan de terinzagelegging) te beoordelen of het voor deze ontwikkeling nodig is een milieueffectrapport op te stellen. Daarvoor is een vormvrije m.e.r.-beoordeling gemaakt. In deze beoordeling is per milieuaspect beschreven in hoeverre er in het projectgebied, of in de omgeving van het projectgebied, belangrijke nadelige effecten vanwege de ontwikkeling te verwachten zijn. 

Uit de onderzoeken die zijn gedaan voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling kan worden geconcludeerd dat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn als gevolg van deze ontwikkeling. Daarom is er op 21 december 2021 besloten dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld voor het wijzigingsplan.

Het vormvrij m.e.r.-besluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat er tegen dit besluit geen zelfstandig bezwaar en beroep mogelijk is (tenzij dit besluit een belanghebbende - los van het ontwerp wijzigingsplan - rechtstreeks in zijn belang treft). Het m.e.r.-besluit maakt deel uit van het ontwerp wijzigingsplan. 

Belanghebbenden kunnen wel hun opvatting over het vormvrij m.e.r.-besluit via een zienswijze kenbaar maken in het kader van de terinzagelegging van het ontwerp wijzigingsplan.

Ontwerp besluit hogere waarden Wet geluidhinder

Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de voorkeursgrenswaarde voor geluid vanwege de A6 zal worden overschreden. Met dit besluit worden voor de te projecteren woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen hogere waarden vastgesteld.

Met het ontwerp besluit hogere waarden Wet geluidhinder worden voor deze geluidsgevoelige bestemmingen hogere waarden vastgesteld op grond van de artikelen 83 en 110a van de Wet geluidhinder tot maximaal 53 dB Lden.

Waar kunt u het plan inzien?

In verband met de Coronacrisis is het ontwerp wijzigingsplan alleen digitaal beschikbaar.

  • De digitale versie van het ontwerp wijzigingsplan is in te zien via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl
  • De bestanden van het ontwerp wijzigingsplan kunt u downloaden op digitaleplannen.nl.
    • De m.er.-beoordeling is opgenomen in paragraaf 5.1 van de toelichting op het ontwerp wijzigingsplan.
    • Het ontwerp besluit hogere waarden Wet Geluidhinder staat in bijlage 5 bij de regels in het ontwerp wijzigingsplan.

Voor vragen over het ontwerp wijzigingsplan of hulp bij het inzien, kunt u terecht bij het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer 14 036.

Hoe kunt u reageren?

Van donderdag 30 december 2021 tot en met woensdag 9 februari 2022 kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze op het ontwerp wijzigingsplan indienen. U kunt ook digitaal een zienswijze indienen via de gemeentelijke website www.almere.nl/ruimtelijkeplanneninprocedure. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.

U kunt uw zienswijze richten aan: het college van burgemeester en wethouders van Almere, Postbus 200, 1300 AE Almere, o.v.v. ‘ontwerp wijzigingsplan Almere Hout Noord, De Werf’. Het is ook mogelijk uw zienswijze mondeling in te dienen. In dat geval kunt u een afspraak maken via het secretariaat van de afdeling SBL op telefoonnummer 14 036 (vraag naar het secretariaat van de afdeling SBL).