Reactienota participatie veld 7 - juli 2020

Terugkoppeling schriftelijke input Veld 7 Het Landgoed

Door de coronamaatregelen sluiten we het participatietraject af zonder bijeenkomst. Hiervoor in de plaats is een extra schriftelijke opmerkingenronde gehouden. De terugkoppeling staat op deze pagina.

Het Inrichtingsplan moet formeel vastgesteld worden in de Algemene Ledenvergadering buurtschap Zuid. We ronden het participatietraject nu schriftelijk af zodat we geen vertraging oplopen met de planning van de aanleg van de bestrating. Wij gaan er vanuit dat we hiermee geen onomkeerbare zaken in gang zetten vooruitlopend op de vaststelling van het IP. Na de zomervakantie overleggen we met het buurtschap om een Algemene Ledenvergadering te organiseren.

Bos 

Er zijn veel vragen en opmerkingen rondom het bos. Het bos is eind 2019 door de gemeente aangekocht. Geleidelijk zal het bos veradneren van een productiebos naar een recreatiebos. Er zijn nog geen concrete plannen voor beheer en onderhoud van het bos, maar deze komen er wel. Ook werken we aan een integrale visie voor het bos in heel Almere Hout. Op dit moment kan de gemeente nog geen toezeggingen doen of afspraken maken voor eventueel zelfbeheer.

Bij de doorsteek tussen Robert Millikanstraat nr. 7 en 9 komt een duiker. Het pad dat toegang geeft tot het bos komt verder te lopen in het bos. Waar dit pad precies komt te liggen, is nog niet helemaal duidelijk. We maken een voorstel hoe de kleine paden een verder in het bos komen. Dit voorstel maken we later bekend.

Bij de doorsteek tussen de Robert Millikanstraat 17 en William Braggstraat nr. 11 komt een pad dat direct toegang geeft tot het bos. Dit is in het verlengde van de straat. Het is dan niet nodig om via het achterpad het bos in te lopen.

Open ruimtes in het bos horen bij de structuur van het bos. Bij de Orangerie is een scheiding van boomvakken vormgegeven met een brede strook dwars door het bos. Deze stroken zijn onderdeel van de structuur van het bos. En daarmee ook onderdeel van de te ontwikkelen visie op het bos.

Het onderhoud van de sloot is voor de gemeente. Dit is mogelijk dankzij het onderhoudspad dat gelegen is aan de boskant. Op de Kaart rietbeheer in Nobelhorst komen steeds nieuwe aanvullingen en aanpassingen aan de actuele situatie van Nobelhorst. Het onderhoudspad behoort tot het openbaar gebied en komt er uit te zien als een grasstrook, waar maaimachines overheen kunnen rijden. Het krijgt daarmee niet de vorm van een wandelpad. Het wandelpad zelf loopt verder richting het bos.

Er kan geen formeel bruggetje komen in plaats van een duiker. Een bruggetje moet aan allerlei eisen voldoen waaraan de gemeente op deze plek niet kan voldoen.

Planning

Het woonrijp maken van bouwveld 7 staat gepland voor het derde kwartaal van 2020.

De visie op het bos moet nog ontwikkeld worden, kijk hiervoor bij de vorderingen van deze visie.

Inritten

Het verbreden van de inrit voor een tweede parkeerplaats op eigen terrein is alleen toegestaan als dit niet ten koste gaat van verlichting, bomen, parkeren of andere elementen in de openbare ruimte. Een extra inrit of een inritverbreding moet eerst aangevraagd worden, dit doet u met het formulier rioolaansluiting aanvragen.

De gemeente wil graag een maximale inritbreedte van 5 meter. Dit is voldoende ruimte voor parkeren en manoeuvreren voor twee auto’s. De reden dat de gemeente terughoudend is met bredere inritten, is om het dorpse straatbeeld en het aandeel verharding in de straat terug te brengen. Dit voorkomt hittestress en zorgt voor infiltratie van het regenwater.

Ook zijn bredere inritten vaak niet inpasbaar in verband met andere elementen. Op het inrichtingsplan staan geen gewijzigde inritten. Dit nemen we na aanvraag en goedkeuring mee in de terreinafwerking. Parkeerplaatsen mogen niet worden weggehaald, want dat gaat ten kostte van de parkeerbalans (het aantal parkeerplaatsen dat nodig is in de wijk). De gemeente wijkt niet af van de parkeernormen.

Parkeren

In de William Braggstraat is er geen unanieme wens om twee extra parkeerplaatsen te realiseren. Daarom komt er op deze locatie één extra parkeerplaats.

Orangerie

Een plateautje voor de kliko’s kan de gemeente niet faciliteren. Er ligt namelijk een andere bestemming op dit stukje grond. Wij adviseren om aan de zijde van de tuinen een uitsparing te maken waar de kliko’s een plekje kunnen krijgen.

Groenstrook tussen Kamerlingh Onnesstraat 36 en 34

Dit strookje is een openbaar stukje groen met een pad tot aan de waterzijde. Hier worden geen steigers gemaakt, omdat hier geen unanieme wens van de bewoners voor is. Het pad functioneert ook als afwatering naar het water. Wanneer het nodig is, wordt het riet gemaaid. Dit staat in Kaart rietbeheer. Er is een suggestie voor sierperen gedaan. Deze drie bomen in de groenstrook zullen vervangen worden door sierperen.

Zelfbeheer

Zelfbeheer is in principe mogelijk en kan worden aangevraagd. De bewoners moeten instemmen met een zelfbeheerovereenkomst waar enkele basisafspraken in worden vastgelegd. De gemeente juicht zelfbeheer toe en faciliteert in sommige gevallen. Het past bij Nobelhorst en maakt het mogelijk om stukjes openbaar gebied een hogere kwaliteit te geven dan de basiskwaliteit die de gemeente biedt. De gemeente zal in overleg met de buurtschappen zoeken naar een goede procesafspraak om zelfbeheer snel te kunnen aanvragen en faciliteren.

Naar aanleiding van enkele verzoeken is het mogelijke zelfbeheer uitgebreid naar meerdere locaties. Deze locaties zijn verwerkt op de tekening van 11 juni 2020.

Overige groenvragen

De boom met de aanduiding Qp Quercus palustris is niet gevoelig voor de eikenprocessierups.

In de zuilbomen in de William Braggstraat kunnen mogelijk eikenprocessierups komen. Daarom is gezocht naar een andere passende soort. Een zuilbeuk (Fagus sylvatica ‘Dawyck’) of een sierpeer (Pyrus calleryana ‘Chanticleer). De zuilvormige bomen passen beide bij het statige karakter van het landgoed. We hebben enkel een paar keuze doorgekregen voor de sierpeer. Als wij geen andere keuzes door krijgen, kiezen wij voor de sierpeer.

De hagen bij zelfbouwkavels worden tijdens het plantseizoen ingeplant zodra het Landgoed woonrijp gemaakt is. Bij de kavels van de ontwikkelaar zijn deze aangeplant en soms ook weer verdwenen. Er is wel een verplichting van een groene erfscheiding aan de voorzijde van de kavel. Wanneer deze vervangen is door bijvoorbeeld een schutting dan zal daar op gehandhaafd worden.

Kamerlingh Onnesstraat: Bomen op eigen terrein tekenen wij niet in op de inrichtingstekening. De aanduiding haag op uit te geven terrein is een aanduiding waarvan wordt verwacht dat deze een groene invulling krijgt. Dit is bedoeld om het groene dorpse karakter te borgen.

Bij het doorsteekje van William Braggstraat nr. 31: zelfbeheer van beplanting is mogelijk. Eigen initiatief juichen wij toe. Het voorstel is om geraniums te plaatsen. In het straatje naar de William Bragghof staan ze ook. Leibomen in zelfbeheer is in dit stadium moeilijk te regelen. De bomen worden niet (meer) door de gemeente aangeplant omdat ze vrij duur zijn in beheer. In een later stadium is het in combinatie met een zelfbeheerafspraak wellicht wel mogelijk. 

Overige inrichtingsvragen

Er komen paaltjes bij de wandel- en fietsbruggen om het autoverkeer tegen te gaan.

Afwateringsgoot: vanwege het hoogteverschil bij de bruggen hebben we onderaan het talud van de brug voorzien in een watergoot die afwatert richting  het openbare water.

In de Nobelstraat wordt straks haaks geparkeerd. Er is geen sprake van fileparkeren. De locatie van de parkeerplaatsen staan op het inrichtingsplan aangegeven.

Het voetpad tussen de woningen aan de Nobelstraat 90 en 92 en Nobelstraat 61 en 63 is smaller gemaakt door beplanting toe te voegen. Ook komt hier een zwerfkei in het pad te liggen waardoor het minder aantrekkelijk wordt om er doorheen te rijden.

William Bragghof: De afstand van een zwerfkei tot aan een voordeur is minder dan 40 meter, (max. ca. 35 meter). Hulpdiensten hebben goede toegang tot de woningen aan de William Bragghof.

Op uitgegeven grond, kavel van bewoners, staan soms arceringen aangegeven als suggestie voor de ontwikkelaar. Het gaat om suggesties voor bestrating en beplanting. Dit is niet door de ontwikkelaar overgenomen. Het staat natuurlijk vrij om op eigen terrein beplanting toe te passen; een geveltuintje. Dit juichen we zelfs van harte toe. Groen draagt bij aan een duurzame omgeving, betere wateropvang en minder hittestress.

Bij de parkeerplaatsen van de carports van het landhuis wordt een uitstaptegel geplaatst, die zorgt voor toegang langs de palen van de carport.