Participatie Veld 7

Reactienota participatie-avond veld 7: ‘Het Landgoed’

Begin januari was in de Sterrenschool de participatie-avond voor de inrichting van de openbare ruimte van ‘Het Landgoed’. De avond werd goed bezocht door bewoners uit alle delen van de buurt. Op de avond werd geschetst op tekeningen. Ook zijn er opmerkingen, vragen en suggesties meegegeven.

De bewoners van ‘Het Landgoed’ konden ook via de mail ideeën indienen. In het ‘reactiedocument’ (zie bij Meer informatie rechts op de pagina) wordt per deelgebied specifieker ingegaan op de input. Alle opmerkingen en ideeën zijn samengevat, intern besproken en waar mogelijk verwerkt in het Inrichtingsplan. Hieronder vindt u antwoorden op de meeste vragen. De geplande avond (24 maart) kan helaas niet doorgaan, vanwege de maatregelen rondom het coronavirus. Op deze avond zouden we de gemaakte keuzes uitleggen en samen bespreken. Wij hopen snel een nieuwe datum te kunnen plannen. Na de laatste bespreking, wordt het Inrichtingsplan ter goedkeuring aangeboden aan de Algemene Ledenvergadering van het buurtschap. Ook die is tot nader order uitgesteld.

Kaders en keuzes

We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met bewonerswensen, maar we moeten ook het algemeen belang bewaken boven individuele wensen. Daarnaast hebben we te maken met de kabels en leidingen in de grond en wettelijke eisen, bijvoorbeeld over verlichting, afwatering, afstanden, afmetingen, etc. We hebben dit ook uitgelegd tijdens de participatie avond. Vooraf hebben we een ‘participatiekaart’ gemaakt die met zones laat zien hoeveel invloed mogelijk is.

Input participatie en reactie

Hieronder zijn de vragen samengevat die het meest naar voren kwamen. Vragen die niet aan bod komen, kunnen tijdens de terugkoppelingsavond besproken worden.

1Verkeer en parkeren

Verkeersveiligheid en snelheid

Er zijn zorgen over de snelheid van motorvoertuigen in de straat. Er is onder andere gevraagd om de Kamerlingh Onnesstraat aan te wijzen als woonerf. Dit idee hebben we intern besproken met verschillende vakgebieden. Het is niet wenselijk om de straat om te zetten naar woonerfzone, want de principes van een woonerf kunnen we niet goed toepassen in deze straat.

Een straat kan over het algemeen geen woonerf worden. Er zijn enkele uitzonderingen als (kleine) straten afgezonderd liggen en vooral wordt gebruikt door directe bewoners. De Kamerlingh Onnesstraat is een doorgaande straat. De straat is bedoeld als rustige woonstraat voor bestemmingsverkeer, met een trottoir voor voetgangers. Het idee achter een woonerf is dat alle gebruikers ‘gelijkwaardig’ zijn en dat ze de ruimte samen op basis van gelijkwaardigheid delen. Een woonerf heeft daarom ook geen trottoir, maar dat heeft deze straat wel. De toegestane snelheid van 30 km per uur zal in de praktijk bijna niet worden gehaald door de smalle straat en de bochten. Kortom: het is en blijft een rustige doorgaande dorpsstraat. 

Parkeren

We hebben de ruimte berekend voor de (overdekte) parkeerplaatsen van het Landgoed. Er is in de definitieve situatie genoeg ruimte om goed uit te kunnen draaien. Wel moet er mogelijk een keer ‘gestoken’ worden.  Er is geen extra ruimte beschikbaar.

2Brug

William Braggstraat

Er wordt onderzocht of de verbindingsbrug richting het Laar een fietsbrug kan worden. De brug wordt dan wel toegankelijk voor hulp- en nooddiensten.

Inritten

Inritverbredingen voor een tweede parkeerplaats op eigen terrein is alleen toegestaan als dit niet ten kostte gaat van verlichting, bomen, parkeren of andere elementen in de openbare ruimte. Een extra inrit of een inritverbreding moet eerst aangevraagd worden. Dit kan via het formulier rioolaansluiting aanvragen op de site. Op het inrichtingsplan worden gewijzigde inritten niet verwerkt. Dit wordt na aanvraag en goedkeuring meegenomen in de terreinafwerking. Parkeerplaatsen mogen niet worden weggehaald, want dat gaat ten kostte van de parkeerbalans (het aantal parkeerplaatsen dat nodig is in de wijk). De gemeente wijkt niet af van de parkeernormen.

3Groen in de straat

Hortensia’s

Er is gevraagd of het mogelijk is om plantvakken met hortensia’s in de straat te plaatsen. Dat is mogelijk. Het gaat wel om grote hoeveelheden waardoor we hier beheerafspraken over moeten maken. De gemeentelijke beheerdienst zal de hortensia’s niet beheren. Het voorstel is dat de gemeente de hortensia’s aanplant en dat de bewoners het zelf beheren. Dit wordt dan vastgelegd in een beheerovereenkomst. Onder beheer valt: onkruid vrij houden, snoeien en extra water geven in droge tijden, want dan zijn dit kwetsbare planten.

Als er hortensia’s komen, betekent dat niet dat er minder bomen worden geplant. We planten de bomen namelijk voor het dorpse straatbeeld, de ecologie, voor het tegengaan van zogenaamde ‘hittestress’ en voor de aansluiting van de wijk bij het bos. Er zijn wel enkele aanpassingen gedaan in het soort bomen. In de zuilbomen in de William Braggstraat kunnen mogelijk eikenprocessierups komen. Daarom is gezocht  naar een andere passende soort. Een zuilbeuk (Fagus sylvatica ‘Dawyck’) of een sierpeer (Pyrus calleryana ‘Chanticleer). De zuilvormige bomen passen beide bij het statige karakter van het landgoed.

Soort hagen op eigen terrein

De gemeente levert een beukenhaag (Fagus sylvatica) en plant deze aan na het woonrijp maken in het plantseizoen. Het plantseizoen loopt van oktober tot en met begin maart. Het is ook mogelijk om zelf een haag aan te planten. U kunt dan zelf de soort kiezen, zolang het maar een levende groene erfscheiding is. Dit doen we omdat we de groene uitstraling van de wijk belangrijk vinden. Als u kiest voor zelf aanplanten, dan moet u de haag zelf betalen. De gemeente onderzoekt nog mogelijkheden om de hagen op afroep beschikbaar te stellen, maar dat is nu nog niet haalbaar. 

4Bos

Doorsteken

De doorsteken naar het bos blijven. Dit is een onderdeel van het vaste stratenpatroon. De participatie geeft mogelijkheden om te variëren in inrichting,  groen, beplanting en speelmogelijkheden. We kunnen de straten en paden niet aanpassen, omdat ze aansluiten op toekomstige structuren. Ook wordt er door de gemeente in het ontwikkelstadium nog niet meegewerkt aan eventuele extra uitgiftes, alleen bij aantoonbare fouten of bereikbaarheidsproblemen.

Bos

Het bos is eind 2019 door de gemeente gekocht. Het bos verandert geleidelijk van een productiebos naar een recreatiebos. Er wordt gewerkt aan plannen voor beheer en onderhoud van het bos. Ook wordt er gewerkt aan een integrale visie voor het bos in heel Almere Hout. Meer informatie vindt u op de website almeerderhoudt-van-jou. Op dit moment kan de gemeente nog geen toezeggingen doen of afspraken maken over zelfbeheer. Vanwege dit participatietraject en de terreinafwerking wordt het bos niet op korte heringericht. De gemeente bereidt nu de terreinafwerking van het woongebied voor.

Uitzondering is het pad langs de Orangerie dat wordt verlengd tot aan het bos, zodat wandelaars niet direct achter de woningen over het achterpad langslopen. Ook is achter ‘de Nobelhorst’ een strook bomen gerooid, omdat die dicht op de bebouwing stond. Dit is een tijdelijke maatregel. In het najaar wordt hier ook een verbinding naar de fietsbrug gemaakt.

5Verlichting

Er staat nu tijdelijke verlichting in de buurt. De definitieve verlichting wordt naar verwachting geplaatst het tweede of derde kwartaal van 2020. Dit is afhankelijk van de capaciteit van de leverancier. De verlichting wordt berekend en verdeeld over het gebied. Dit maakt het verplaatsen van de verlichting lastig. Soms is een meter naar links of naar rechts haalbaar. Maar het verplaatsen van de verlichting naar de andere zijde van de straat geeft donkere plekken op de straat. Dat is niet volgens de regels en natuurlijk ook niet wenselijk.

6Ondergrondse afvalcontainers

De locaties voor ondergrondse afvalcontainers staan vast. De plaatsen zijn met zorg gekozen en worden door groen afgeschermd (van de achtertuinen). Er zijn geen andere geschikte locaties in de buurt. 

Restafval inzamelen via ondergrondse containers hoort bij het beleid van de afdeling reiniging. Het doel is dat er zo min mogelijk restafval per adres overblijft. 

Ander soort afval (plastic, papier en bioafval) wordt wel in containers ingezameld. Er is contact met Ymere gelegd over het ontbreken van de containers voor de huurwoningen. Als het goed is, zijn deze inmiddels geleverd. Alle bewoners kunnen deze aanvragen via de website afvalbak aanvragen. Voor verdere vragen over het inzamelen van afval verwijzen we u door naar de afdeling Reiniging.

7Beheer en onderhoud

Over het groenonderhoud kunnen maatwerkafspraken gemaakt worden met de afdeling Stadsbeheer, bijvoorbeeld voor groenstroken en extra groenvoorzieningen. Meldingen over beheer kunt u doen via melding openbare ruimte. Nadat het terrein is afgewerkt, wordt het beheer regelmatiger. Dan bekijken we ook onderwerpen zoals veiligheid en overlast (bijvoorbeeld door hondenpoep) en kunnen we waar mogelijk maatregelen nemen. Een rietbeheerplan is te vinden op de pagina hout.almere.nl. Deze wordt regelmatig bijgewerkt. De sloot aan de zuidkant wordt beheerd door de gemeente. 

8Start terreinafwerking

Op dit moment wordt gewerkt aan de velden 9 (Het Eiland) en veld 11 (De Dorpshaven). Daarna volgt veld 6 (De Boswachterij). De verwachting is dat de aannemer na de bouwvak (derde kwartaal 2020) kan beginnen in het Landgoed. Dit is onder meer afhankelijk van de voortgang in de eerder genoemde velden en de beschikbaarheid van materialen.