Terugkoppeling participatie Het Rietland

Op 26 mei  en 7 juli 2021 hebben de participatiebijeenkomsten plaatsgevonden. Hieronder een terugkoppeling van de vragen die zijn gesteld en de antwoorden daarop.

Algemeen

Betrokkenheid bij andere deelplannen van veld 13

Het is mogelijk om betrokken te worden bij de participatie van de andere deelplannen van veld 13. De participatie van Het Hooiland (De Boerderij), waar het toekomstige groene veld langs de Maria Mayerstraat bij hoort, zal na de zomer starten. De adressen aan de Maria Mayerstraat zullen we meenemen in de uitnodiging. Het aangepaste Inrichtingsplan wordt via de Algemene Ledevergadering goedgekeurd door de bewoners. De ingebrachte input en reactienota per deelplan is voor alle bewoners te volgen via https://hout.almere.nl/buurten-in-nobelhorst/veld-13-de-brouwerij.

Overlast bezorgbusjes Nikolaj Basovstraat

Tijdens de bijeenkomst werd het probleem van bezorgdiensten in de doodlopende straat aangekaart en besproken. Een vervelende situatie voor de direct omwonenden. Het zorgt niet alleen voor overlast, maar ook voor gevaarlijke situaties i.v.m. keren en achteruit rijden op hoge snelheid. De gemeente heeft helaas geen invloed op het gedrag van de bezorgdiensten, waardoor het lastig is met een goede oplossing te komen. Naar verwachting zullen de bezorgdiensten de straat in blijven rijden om zo dicht mogelijk bij de adressen te komen.

Omdat onze expertise en mogelijkheden beperkt zijn tot de inrichting van de openbare ruimte, zien we twee oplossingsrichtingen. Aan de ene kant de straat zo inrichten dat inrijden zoveel mogelijk wordt ontmoedigd. Aan de andere kant de mogelijkheid om afgifte van pakketjes aan de achterzijde van de woningen te faciliteren. Voor dit laatste hebben we jullie nodig. Er moeten collectief afspraken worden gemaakt over de afgifte van pakketjes en dat ook met de bezorgdiensten kort sluiten. Mogelijk kan het buurtschap noord ook in meedenken of helpen.

Inrichting Nikolaj Basovstraat

Aan het eind van de straat liggen nu twee betonblokken. Dit is effectief gebleken, de overlast is afgenomen. In de definitieve situatie zullen we de betonblokken vervangen door grote zwerfkeien. Deze worden zo gepositioneerd dat bewoners met hun auto makkelijk kunnen doorrijden, maar grote busjes voor de keien zullen stoppen. De verwachting is dat de busjes nog steeds tot de keien zullen rijden, er moet goed worden gekeken dat de positie van de bus dan geen andere uitritten blokkeert. De exacte locatie wordt in het werk bepaald, ook in afstemming met de bewoners van kavel 4259.

Afgifte pakketjes achterzijde woningen

Aanvullend op de inrichting zou het helpen om met alle buurtbewoners afspraken te maken over het afleveren van pakketjes. Wij zien twee mogelijkheden: (1) een centrale box waar de vijf huizen aan de Nikolaj Basovstraat een sleutel of code van hebben of (2) per huis een eigen box. De gemeente kan dit faciliteren door in het inrichtingsplan ruimte te reserveren voor een pakketbox en ruimte voor de bus om tijdelijk te parkeren en het plaatsen van een bordje voor welke huisnummers dit geldt. Dit werkt alleen als er collectieve afspraken worden gemaakt.

Bouwafval

Er wordt veel geklaagd over rondslingerend (bouw)afval. Voor de vakantieperiode wordt een opschoonactie gedaan waarin wordt gemaaid en bouwafval wordt verwijderd.

Kliko’s

De soort rolcontainers (kliko's) daar hebben wij geen invloed op. De standaard containers die geleverd worden zijn 240 liter.

Openbare afvalbakken

Als er openbare afvalbakken worden geplaatst, dan is dit altijd in overleg met de beheerafdeling. Deze stelt hoge eisen aan de soort afvalbakken die we plaatsen.

Honden uitlaatplaatsen

In Almere geldt een opruimplicht. Hierdoor mag de hond overal (aangelijnd) uitgelaten worden, mits de hondenpoep wordt opgeruimd. Het is dus niet noodzakelijk om naar de hondenuitlaatplaats te lopen. Er wordt nog gekeken of er ook afvalbakken voor hondenpoep kunnen worden geplaatst. Als deze worden geplaatst, dan zeer waarschijnlijk langs de dorpsroute c.q. logische hondenuitlaatroute. De dorpsroute wordt in de toekomst een aantrekkelijke route om te wandelen, tussen de slootjes over de Vinkweg.

Tijdelijke dam naar bedrijventerrein

Op dit moment maken een aantal hondenbezitters gebruik van het naastgelegen bedrijventerrein om daar hun hond uit te laten. Dit gebied is op dit moment bereikbaar door een tijdelijke dam. Er is in de plannen op deze plek geen brug voorzien. De dam zal op termijn dus worden verwijderd, na realisatie bruggen en afronding terreinafwerking-fase.

Toerit vanaf Maria Mayerstraat

De toeritten vanaf de Maria Mayerstraat naar de kavels worden bestraat. Het aanbrengen van straatklinkers wordt meegenomen in het woonrijp maken van het gebied. Na het aanbrengen van de definitieve bestrating zal de afwatering ook beter zijn. Het regenwater op de straat wordt via de straat afgevoerd richting de watergang via een keiengoot. Deze ligt tegenover de erfgrens van Maria Mayerstraat 1 en Julian Schwingerstraat 2. Afwatering op eigen terrein moet door de eigenaar zelf worden geregeld.

Planning woonrijp maken

Hieronder volgt de indicatieve planning voor het woonrijp maken van veld 13 Rietland (De Boerderij): 

 • Start woonrijp maken staat nog niet gepland en hangt af van wanneer de laatste vrije kavel gestart is met de bouw en de werkzaamheden met zwaar materieel zijn afgerond.
 • Na het woonrijp maken worden aansluitend de bomen en heesters binnen het plangebied aangeplant, mits dit valt binnen het plantseizoen. Het plantseizoen start ieder jaar vanaf het najaar en loopt tot en met maart.

Planning kunstwerken/bruggen

De bruggen in de Maria Mayerstraat worden in eind 2022 aangelegd na het woonrijp maken van het gebied. De fietsbrug in de dorpsroute richting de Dorpshaven ligt er al. En de fietsbrug in de dorpsroute richting fase 3 wordt pas later aangelegd.  

Zone A: Buurtstraat

 1. De Betula utilis (berk) wordt vervangen door de Amelanchier lamarckii (krent).
 2. Het verplaatsen van de boom, voor Nikolaj Basovstraat 5, is helaas niet mogelijk. Tegenover de deur zitten de huisaansluitingen, riool, telecom, elektra, water. Als we de boom verplaatsen dan heeft de boom (wortels) niet genoeg ruimte om vrij te groeien.
 3. De tijdelijke situatie met parkeren is inderdaad altijd wat onduidelijk. Vooruitlopend op de definitieve inrichting is gevraagd, net als bij de Verwondering, parkeerplaatsen op de weg te tekenen. Het parkeerhofje in het Rietland is een andere situatie, met veel minder auto's. De gemeente zal daarom op het parkeerhofje geen parkeervakken tekenen. U kan dit zelf met de buurt oppakken en met verf o.i.d. lijnen op de straat zetten.
 4. Voor Nikolaj Basovstraat 5 is de groenstrook op dit moment beplant met vaste planten in afwachting van de definitieve inrichting. De grond moet eerst nog op hoogte worden gebracht en daarna wordt een plantgatverbetering toegepast. Dit laatste is om de beplanting een betere voedingsbodem te geven dan de arme zandgrond die er nu ligt. Dat betekent dat de planten die er nu staan hoogst waarschijnlijk uit de grondmoeten. Tot die tijd kunnen de plantjes natuurlijk blijven staan. Na het algemene plantwerk zijn er maatafspraken te maken samen met het buurtschap noord en de afdeling beheer van de gemeente om dit stukje grond in zelfbeheer te nemen. Na afstemming wordt een overeenkomst opgesteld en getekend. Hiervoor kunt u het beste een verzoek indienen via een melding openbare ruimte (MRS melding) t.a.v. wijkregisseur Nobelhorst. Het handigst is om dit dan met de hele straat te doen, anders wordt het groen erg versnipperd.
 5. De uiteindelijke hoogte van de straat staat in het inrichtingsplan aangegeven in het midden van de weg in een rechthoekig kader.
 6. De groene takken haag aan de Julian Schwingerstraat (erfwoningen) hebben op dit moment een opening naar de voordeur. In principe blijft deze opening niet bestaan. Het woonrijp maken wordt uitgevoerd o.b.v. het inrichtingsplan, waarop één aansluitende haag staat. U kunt wel een aanvraag doen voor een extra opening in de haag via een inrit verbreding. De extra toegang mag niet ten koste gaan van de parkeerplaatsen.
 7. De Nikolaj Basovstraat is niet aangegeven vanaf hoofdroute met een bordje en daardoor minder makkelijk vindbaar. Hetzelfde geldt voor de Maria Mayerstraat 1 t/m 7. We wachten de definitieve situatie af. Het is nu erg rommelig en de bordjes die er nu al staan worden over het hoofdgezien. We verwachten dat het in de definitieve situatie duidelijker is. We zullen wel even navragen wat de definitieve locaties van de straatnaambordjes zal zijn om te kijken of de adressen inderdaad met de bordjes goed te vinden zijn.

Zone B: Parkeerhof

 1. In de tijdelijke situatie is het vaak onduidelijk waar geparkeerd mag worden. Hierdoor staan auto's vaak op onhandige plekken en niet efficiënt naast elkaar waardoor er minder ruimte is. De parkeerplekken in het hofje zijn voor bewoners en bezoekers. Een bord met ‘parkeerplek voor bewoners’ kunnen we daarom niet plaatsen.
 2. Bezoekers parkeren vindt plaats op de aangelegde parkeerplaatsen. Bezoekers van de Nikolaj Basovstraat 10-18 parkeren op het achtergelegen parkeerhof. Op dit moment is het nog niet duidelijk waar deze parkeerplekken zich bevinden. Bovendien staan er nog veel busjes van aannemers. In de definitieve situatie zal het voor iedereen duidelijk zijn waar geparkeerd mag worden. En zal foutparkeren veel minder voorkomen

Zone D: oever

 1. Openbare steiger aan de Nikolaj Basovstraat. De steiger wordt vormgegeven met stenen traptreden. Daarmee verdwijnt de plek aan het water niet. Het krijgt alleen een andere verschijningsvorm. Tijdens de terugkoppelbijeenkomst wordt een schets laten zien. De ruimte bij de openbare steiger is beperkt, ook omdat de oever schuin afloopt richting het water. Het is hierdoor niet mogelijk een picknicktafel o.i.d. te realiseren.
 2. Het plaatsen van broedkorven voor eenden om te voorkomen dat katten het broeden verstoren of aanvallen, kan samen met het Buurtschap Noord worden opgepakt.

Zone E: Gezamenlijke plek

 1. De bult zand is van een van de kavels. In de bijeenkomst is aangegeven dat Harcom Bouw daar verantwoordelijk voor is. Mogelijk is het zand nog nodig voor die kavel. Als het te lang blijft liggen kunnen we de aannemer hierop aanspreken.
 2. Het idee om een muurtje te bouwen als insectenhotel is een leuk idee om met de buren op te pakken. Er zijn genoeg voorbeelden van halve tegels die gebruikt worden voor een muurtje dat geschikt is voor insecten. Dit kan gerealiseerd worden binnen het kastanje houten hekwerk dat wordt geplaatst.
 3. Er zijn verschillende ideeën binnengekomen voor de speelaanleiding in natuurlijke materialen, namelijk:
  1. Stapstenen;
  2. Boomstam/bruggetje om overheen te lopen;
  3. Speelhuisje (met glijbaan);
  4. Peuterglijbaan;
  5. Iets om te klauteren en klimmen;
  6. Stuitergras;
  7. Duikelrek;
  8. Speelaanleiding met zand;
  9. Liever geen hoge toestellen;
  10. Duikelrek met schommel.
 4. Er zijn ook verschillende ideeën binnengekomen voor de inrichting van de gezamenlijke plek (los van de speelaanleiding), namelijk:
  1. Picknicktafel;
  2. Liever geen bankjes;
  3. Bijenhotel
  4. Insectenhotel;
  5. Vogelhuistoren.