Terugkoppeling participatie De Brouwerij

Op 6 mei  en 22 juni 2021 hebben de participatiebijeenkomsten plaatsgevonden. Hieronder een terugkoppeling van de vragen die zijn gesteld en de antwoorden daarop.

Algemeen

Betrokkenheid bij andere deelplannen van veld 13

Het is mogelijk om betrokken te worden bij de participatie van de andere deelplannen van veld 13. De participatie van Het Hooiland (De Boerderij), waar het toekomstige groene veld bij hoort, zal na de zomer starten. De adressen aan de Maria Mayerstraat zullen we meenemen in de uitnodiging. Het aangepaste Inrichtingsplan wordt via de Algemene Ledevergadering goedgekeurd door de bewoners. De ingebrachte input en reactienota per deelplan is voor alle bewoners te volgen via hout.almere.nl/buurten-in-nobelhorst/veld-13-de-brouwerij.

Stuifzand

Stuifzand is inderdaad heel vervelend. Op dit moment wordt al geprobeerd de (onvermijdelijke) overlast te beperken door braakliggende gronden zo veel als mogelijk in te zaaien. Maar op plekken waar op korte termijn gewerkt gaat worden of waar tijdelijk zand wordt aangebracht is dit niet mogelijk. Een voorbeeld waar het niet mogelijk is, is de voorbelasting in Fase 3 ter plaatse van de oude Vinkweg. Er wordt de komende jaren nog gebouwd in Nobelhorst en dit zal gepaard gaan met overlast. 

Ondergrondse containers

Tijdens de bijeenkomst is aangegeven dat er weinig ruimte is om de kliko's op eigen terrein neer te zetten. Afdeling Reiniging geeft aan dat er geen extra OID's (ondergrondse inzameldepots) worden geplaatst. Dit is een gebied met alleen laagbouw en bewoners dienen hun afval in kliko's aan te bieden. De OID's op tekening zijn voor REST afval. Vooralsnog zijn deze vrij toegankelijk. Er wordt nog uitgezocht of het mogelijk is kleinere kliko’s aan te vragen.

Bouwafval

Tijdens de bijeenkomst kwamen er klachten over veel (bouw)afval naast de containers. Het is niet mogelijk een grote container of bak te plaatsen. Er zijn vorige maand wel extra voorlopers van de OID’s geplaatst (bovengrondse containers), maar deze containers zijn niet bedoeld voor bouwafval. Bouwafval kan op drie verschillende recyclingperron locaties worden gebracht in Poort, Buiten en Haven. 

Aankoop van gemeentegrond voor pakhuizen. Het is niet mogelijk om grond aan de voorzijde van de Pakhuizen te kopen, adopteren of in erfpacht uit te geven. Alle ruimte is nodig om het aantal benodigde parkeerplaatsen te realiseren, nog een klein stukje groen aan te leggen en de woningen via een voetpad bereikbaar te maken.

Planning sluis/kering

De realisatie van het keermiddel staat gepland na 2024. Op dit moment zijn we in overleg met het Waterschap over de eisen waaraan het keermiddel moet voldoen. 

Planning kunstwerken/bruggen

De bruggen in de Maria Mayerstraat worden in eind 2022 aangelegd na het woonrijp maken van het gebied. De fietsbrug in de dorpsroute richting de Dorpshaven ligt er al. En de fietsbrug in de dorpsroute richting fase 3 wordt pas later aangelegd.  

Zone A: Buurtstraat

 1. In deze tijdelijke situatie is het een en ander wat minder duidelijk waardoor veel verkeer per ongeluk de Alfred Kastlerstraat inrijdt. Bij de definitieve inrichting wordt het duidelijk dat dit een ondergeschikte weg is en de Maria Mayerstraat een doorgaande straat is. We willen voorkomen dat onnodig borden worden geplaatst, daarom zullen we de situatie in de definitieve inrichting even aankijken. Mocht het daarna nog steeds als probleem worden ervaren, dan moet een verkeersbesluit worden genomen om een verkeersbord 'doodlopende weg’ te kunnen plaatsen. 
 2. Het woonerf wordt toegankelijk door een inritconstructie. Dat betekent dat je bij het inrijden van het woonerf door middel van een verhoging het woonerf op rijdt. Daarmee bereiken we twee dingen. Ten eerste wordt het duidelijk dat de Maria Mayerstraat doorloopt. En ten tweede er is een fysiek element, in de vorm van een inrit, dat mensen erop attendeert dat ze een andere soort straat inrijden. 
 3. Er is een voorstel gedaan om kabelgoottegels te gebruiken zodat men de laadkabel voor de elektrische auto over de stoep kan leggen zonder dat voetgangers er hinder van ondervinden. We vinden dit een heel goed idee. Op dit moment wordt het nu toegepast bij parkeerplaatsen op kenteken, maar in andere gevallen is het niet toegestaan. Dit is vastgelegd in het beleidskader laadinfrastructuur en in de APV. De gemeente kijkt op dit moment naar verschillende oplossingen, maar in alle gevallen moet het eerst langs college en raad.  
  Voor nu kan de bewoner het beste een aanvraag doen voor een publieke laadpaal. We merken dat vooral in Nobelhorst er tot nu toe geen aanvragen gedaan worden, maar er wordt wel gebruik gemaakt van de publieke laadpalen. Zonder aanvragers is het voor de gemeente niet inzichtelijk waar behoefte is aan publieke laadinfrastructuur. Een laadpaal aanvragen kan via laadpaal.mrae.nl of door te mailen naar elektrischrijdenverberg dit@almere.nl  
 4. De toe te passen stelconplaten zijn nieuw. 
 5. De privéparkeerplekken worden aangeduid met een huisnummertegel. De andere plekken worden aangeduid met een p-tegel. 
 6. Grote toegangspoort aan het begin van de Alfred Kastlerstraat met aanduiding De Brouwerij was een idee van de ontwikkelaar. Dit is voor de gemeente niet haalbaar.  

Zone D: Oever

 1. In Nobelhorst hebben we vaarwater (de brede watergangen) en sloten. Hieronder is een passage opgenomen uit de gebied specifieke bijlage: 2.1.6 Vaartuigen in het openbaar vaarwater:  
  1. Het is toegestaan om in het openbaar vaarwater een boot aan te leggen aan je oever/steiger als de doorvaart niet kleiner wordt dan 5 meter breed.  
  2. Omdat de diepte van de watergangen (in het midden van het oppervlaktelichaam) circa 1 meter zijn, er daarnaast onder water taluds aanwezig zijn en de hoogte van de onderkant van aanwezige bruggen in dit gebied gemiddeld 1,50 meter zijn, kunnen niet alle boten gebruik maken van het vaarwater. Open toer- en visboten met de volgende afmetingen kunnen gebruik maken van het vaarwater in Nobelhorst: 
   1. Lengte 3,5 – 5,0 meter;  
   2. Breedte 1,5 – 2,0 meter;  
   3. Diepte 0,2 – 0,5 meter;  
   4. Hoogte 1,0 – 1,3 meter.  
  3. In het midden van het vaarwater zal de diepte circa 1 meter zijn. 
  4. Het is goed om te beseffen dat de diepte op 1 meter afstand vanuit de beschoeiing/oever circa 0,3 meter is. 
 2. Bijplaatsen van meerpalen bij de aanlegsteigers is niet mogelijk. Dit vormt een extra barrière voor de doorvaart. Het is niet mogelijk extra privézaken aan te brengen op/in het openbare water, behalve hetgeen nadrukkelijk is toegestaan in het koopcontract/kavelpaspoort. 
 3. Het beleid van afdeling reiniging: zoveel mogelijk afval mee naar huis. Een afvalbak trekt ook vuil aan. Er worden daarom geen extra afvalbakken geplaatst.  
 4. Er zijn een aantal zaken die niet door de gemeente worden georganiseerd, maar door het buurtschap of de buurt kunnen worden opgepakt.  
  1. Bordjes plaatsen tegen honden uitlaten. In Almere geldt een opruimplicht. Hierdoor zou de hond overal (aangelijnd) uitgelaten mogen worden; 
  2. Plaatsen van een reddingsboei, een reddingslijn en/of AED. Buurtschap zuid heeft inmiddels ervaring met de aanschaf van een AED en kan u hiermee verder helpen;  
  3. Plaatsen van plantenbakken aan de lantarenpalen. Ook hier heeft buurtschap zuid ervaring mee. 
  4. Plaatsen van een grote vlaggenmast in de groenstrook. Dit moet wel worden afgestemd met de gemeente i.v.m. bestaande kabels en leidingen, zicht e.d. 

Zone E: Gezamenlijke plek

 1. Er zijn verschillende ideeën binnen gekomen voor de inrichting van de gezamenlijke plek. Deze ideeën zijn verwerkt in de schetsen: 
  1. Speelaanleiding: Schommel, glijbaan, klimrek, (combi)speeltoestel, jeu de boule baan, tafeltennistafel. 
  2. Zitgelegenheid: picknicktafel, bankjes zoals gepland, 
  3. Overige ideeën: parkachtig met bomen en lage bosjes, hekjes aan het water, afvalbak, goede verlichting. 
 2. Voldoende verlichting. Op de gezamenlijke plek zijn twee lantarenpalen opgenomen. Dit is voldoende om de plek te verlichten en er een sociaal veilige plek van te maken. 
 3. Tijdens de bijeenkomst werd het idee van gemeenschappelijke fietsrekken en/of fietsparkeerplekken geopperd, bijvoorbeeld naast de ingang van de gemeenschappelijke schuur of in het groenstrookje bij de gemeenschappelijke plek. De locatie naast de gemeenschappelijke schuur is erg klein, ruimte voor ongeveer 3/4 fietsen. Het stukje groen bij de gezamenlijke plek is hiervoor beter geschikt. Hiervoor kan de buurt in overleg een voorstel aandragen. Dit dient in ieder geval afgestemd te zijn met de direct omwonenden.  
 4. Er is gekeken naar de positie van de grote boom op de hoek. De positie kan beperkt gewijzigd worden. De boom is in de schets verder naar het water verschoven.     
 5. Een hardhouten vissteiger is qua onderhoud niet mogelijk vanwege onderhoud en beheer. Een "zitplek” aan het water zou hier wel gecreëerd kunnen worden. Dit is meegenomen in de schets voor de gezamenlijke plek.   
 6. In de bijeenkomst kwam de zorg over een hangplek naar voren. Gezien de positie van de plek in de buurt en de inrichting denken wij dat de plek geen aantrekkende werking heeft op jongeren. In principe kan elke openbare plek gebruikt worden, ook door jongeren, mits er geen overlast wordt veroorzaakt. In de toekomst komen er specifieke plekken voor jongeren zoals een playground aan de Fermistraat, bij de onderwijscampus die nu wordt voorbereid. Het plaatsen van een bord nemen we nu niet mee in de inrichting. Mocht er later toch overlast ontstaan, kunnen we alsnog een bord plaatsen. 

Planning woonrijp maken

Hieronder volgt de indicatieve planning voor het woonrijp maken van veld 13 De Brouwerij: 

 • Start woonrijp maken staat gepland voor Q4 2021;
 • Na het woonrijp maken worden aansluitend de bomen en heesters binnen het plangebied aangeplant, mits dit mogelijk is voor maart 2022. Anders schuift het aanplanten door naar het volgende plantseizoen vanaf najaar 2022. Speeltoestellen worden gelijktijdig met de groen aanplant geplaatst.