Veld 10: De Hoeve

Maak kennis met De Hoeve! Deze buurt bestaat uit een aantal ‘boerenerven’ die langs de Vinkweg liggen. Op deze erven worden Hoeves gebouwd. Telkens anders van stijl en opzet en op die manier aantrekkelijk voor veel verschillende mensen.

Bewoners van De Hoeve konden tot 16 november 2020  reageren op het concept-inrichtingsplan. De reacties hebben we hieronder gebundeld en voorzien van een reactie.

1. Reacties over verkeer

Op enkele plekken is de parkeerdruk hoog. Dat kan door een aantal zaken komen. Er is een parkeernorm vastgesteld die per type woning aangeeft hoeveel parkeerplekken nodig zijn. Deze normen zijn gebaseerd op landelijke kencijfers en gespecificeerd voor Almere. In Nobelhorst voldoet de gemeente aan de vastgestelde parkeernormen. De parkeercapaciteit is berekend per deelgebied. Dat betekent dat niet alle parkeerplaatsen altijd voor de deur beschikbaar zijn, maar dat soms een straat verderop geparkeerd moet worden. Vaak zien we dat, wanneer de definitieve inrichting van de openbare ruimte klaar is, ook het parkeren beter gaat. Het is dan veel duidelijker waar wel en niet geparkeerd mag worden. In het inrichtingsplan aan de James Chadwickstraat enkele parkeerplaatsen toegevoegd.

Parkeren op eigen terrein  

Bij bepaalde type woningen hoort een parkeerplaats op eigen terrein. Het liefst op de eigen kavel. Waar het niet op de kavel kan is er een parkeerplaats in de openbare ruimte bij de kavel verkocht. Na de ontwikkeling van het woongebied is het niet meer mogelijk om een parkeerplaats te kopen. Dit is omdat er in de openbare ruimte rekening is gehouden met het aantal parkeerplaatsen wat bij dit type woningen hoort. Zouden we daar een parkeerplaats van verkopen dan ontnemen we andere bewoners de mogelijkheid om daar te parkeren en klopt de parkeerbalans niet meer.

De privé parkeerplaatsen in de openbare ruimte zijn voorzien van een tegel met het betreffende huisnummer. Tijdens het woonrijp maken van het gebied wordt ervoor gezorgd dat de parkeerplaatsen netjes worden aangelegd. Dat geldt ook voor de privé parkeerplaatsen. De tegel met het huisnummer wordt teruggeplaatst. Omdat het hier gaat om privé parkeerplaatsen zal het onderhoud na de aanleg bij de eigenaar horen. In dit geval is de eigenaar de bewoner.

Snelheid van auto's  

De definitieve inrichting ondersteunt het 30 km regime. We geven de inrichting zo vorm dat het gewenste gedrag logisch uit de inrichting volgt. De weg bestaat uit relatief korte rechte stukken, waardoor  er geen drempels nodig zijn in de James Chadwickstraat. Bij de definitieve inrichting van de straat wordt het profiel smaller en wordt hard rijden hierdoor ook minder aantrekkelijk. 

Via de James Chadwickstraat is er toegang tot de woningen en appartementen van de Werf aan de Hoge Vaart. Het totaal aantal verkeersbewegingen valt binnen de acceptabele grenzen voor een woonstraat zoals de James Chadwickstraat. Toch hebben we, nadat we input hebben gekregen van bewoners, gekeken of het mogelijk is om de woningen van de Werf ook via de zuidzijde te ontsluiten. Dit blijkt mogelijk en dit zullen we meenemen in de plannen voor de ontwikkeling van de Werf. Dat betekent wel dat de weg niet meer doodlopend zal zijn en dat toekomstige bewoners van de Werf ook via de Hoge Vaart richting het zuiden (Watersnipweg) het gebied kunnen verlaten. Naar de noordzijde is en blijft de Watersnipweg afgesloten voor autoverkeer .

Ter hoogte van de ingang van de Limburgse hoeve liggen nu ‘legoblokken’. Deze 'legoblokken' vervangen door zwerfkeien vinden we een goed idee. Dit is verwerkt op de tekening. 

Parkeren bij restaurant  

De parkeerplaats bij Smullen en Spelen is eigen terrein van het restaurant. Daar heeft de gemeente geen zeggenschap over. Misschien is het mogelijk om zelf met de eigenaar afspraken te maken over parkeren tijdens verjaardagen? Bij de definitieve inrichting zal er ook meer duidelijkheid zijn waar er geparkeerd kan worden.

De Vinkweg

Inmiddels kan het verkeer niet meer doorrijden over de Vinkweg. Het is niet meer nodig om tijdelijke maatregelen te treffen. De volgende stap is om de Vinkweg in te richten als een 4.50 meter brede gele asfaltstrook, de dorpsroute. De dorpsroute is alleen voor langzaam verkeer. Bij de definitieve inrichting is het niet meer mogelijk om direct vanaf de weg de dorpsroute op te rijden met een auto.

2. Reactie op ondergrond containers 

Het is mogelijk om de ondergrondse containers achter elkaar te plaatsen. Dit is ingetekend op de nieuwe inrichtingstekening.

3. Reacties op het groen

Over de hagen op de kavels van ontwikkelaar Dura heeft de gemeente geen zeggenschap. Wanneer blijkt dat deze haagjes niet op de juiste wijze zijn aangeplant, dan is het goed om dit te melden bij Dura en te vragen wat zij hieraan kunnen doen. De gemeente plant alleen een haag aan in de openbare ruimte en op de kavels die de gemeente zelf heeft verkocht. Helaas kan dit pas plaatsvinden nadat de terreinafwerking (straatwerk) gereed is. Zelfbouwers moeten een strook van minimaal 50 centimeter vrijhouden voor de haag. Eventueel kunnen er bij achtertuin situaties tijdelijke schermen geplaatst worden i.v.m. privacy. Schuttingen zijn op basis van het kavelpaspoort niet toegestaan op plekken waar de kavel direct grenst aan het openbaar gebied. Het is ook mogelijk om op eigen kosten in een eerder stadium zelf een haag aan te planten.

De dorpsroute  

Waarom wordt er langs de dorpsroute, de Vinkweg (een ‘boerenlandweg’) niet één boomsoort geplant, omdat dat wellicht beter past? Dat was tot een paar jaar geleden een hele logische gedachte. Toch komen we hiervan terug. De soortenrijkdom van flora en fauna in Nederland neemt drastisch af. Dat zorgt ervoor dat we anders tegen bomenlanen aankijken. Er wordt nu veel meer nagedacht over diversiteit langs wegen. Kiezen we wel voor één soort dan moet daar een goede reden voor zijn. Meestal wordt dan het beeld zo belangrijk gevonden dat er gekozen wordt voor één soort. Dit is bijvoorbeeld het geval langs de Nobellaan. De Berken hebben een meer transparante kroon en zijn een mooie verschijning in de winter witte stam en jonge twijgen hebben een warme roodbruine kleur. De herfstverkleuring is goudgeel. Robina Pseudoacacia (Rp) wordt vervangen door Robinia Pseudoacacia ‘Bessoniana’ zijn. Dit is een kleinere boom dan de originele Robinia.

Zone D, langs de Vinkweg, is een hoofdstructuur. Daarmee zeggen we dat deze straat met bomen onderdeel is van de groene hoofdstructuur van Nobelhorst. Bomen langs deze weg zijn als een ecologische route door de wijk. De keuze voor deze grootte van de bomen staat daarmee vast. Inderdaad staan er nog best wel veel eikenbomen in deze wijk. In het nieuwe inrichtingsplan zijn deze vervangen door Robinia’s en Berken.

Vragen over bomen  

Hoe hoog wordt de walnoot?  

Juglans regia wordt 20-25 meter.

Hoe hoog wordt de tamme kastanje?  

Castanea sativa ‘Asplenifolia’ wordt 16-21 meter.

Zijn de bomen langs de Vinkweg toekomstbestendig, hoe hoog?

De bomen zijn toekomstbestendig. De ruimte voor de bomen langs de Vinkweg is zodanig dat er een goede groeiplaats voor de bomen is. Er is minimaal 2.00 meter afstand tot de erfgrens. Een aantal bomen zijn vervangen door berken.

Geeft de Magnolia kobus schaduw?  

Alle bomen geven schaduw. De Magnolia kobus wordt niet zo groot. De verwachting is maximaal 8-10 meter in Almere. Overigens hebben de bomen een belangrijke functie bij het verminderen van zogenaamde hittestress. De schaduw van bomen zorgt tijdens warme zomerperiodes voor beschutting. Enige schaduw wordt inmiddels steeds meer als een pluspunt beoordeeld. Wel proberen wij met de plaatsing van bomen altijd te voorkomen dat bewoners er onevenredig veel schaduw in de tuin of woning krijgen.

Bloemen  

Het bloembollenmengsel wat nu is voorgeschreven is een bijenmengsel: ‘Bussum’: bijen en hommels zijn in het vroege voorjaar vaak afhankelijk van bloembollen. Vooral krokussen en anemonen worden druk bezocht vanwege hun nectar. Door het aanplanten van dit speciale mengsel worden bijen en hommels aangetrokken. Dit bloembollenmengsel is als basis opgenomen in het inrichtingsplan en past juist erg goed bij overgangen van woningen naar het buitengebied. Mocht het zo zijn dat er een grote wens bestaat voor andere bloembollen dan horen we dat graag. Dan kijken we of dit past en geschikt is voor de grondsoort in dit gebied. 

Bomen op het terrein van Vitens  

De bomen bij de tweede toegang van het Vitens terrein zijn gecontroleerd. De bomen zien er goed uit en zijn nog niet zo lang geleden gesnoeid. De gemeente is samen met Vitens aan het onderzoeken om op het Vitensterrein een natuurvriendelijke zone te maken. Daarvoor is ruimte nodig en zullen er op het Vitensterrein enkele bomen verwijdert moeten worden. Over verdere ontwikkeling van de plannen voor deze nieuwe natuur wordt u apart geïnformeerd.

Hoogte van de bomen  

Langs de dorpsroute komen hoge bomen. Dit in verband met de hoofd groenstructuur van Nobelhorst. Verschillende soorten bomen hebben ook een verschillende eindgrootte. Bomen in de stad en bomen in de natuur, met ideale groeiomstandigheden, kunnen ondanks dat ze van dezelfde soort zijn een andere eind hoogte hebben. De bomen in de stad zijn aan allerlei invloeden onderhevig. Beperkende groeiplaatsfactoren, zoals geschikte bodem, doorwortelbare ruimte en de mens. Dat betekent dat de uiteindelijke hoogte vrijwel nooit gehaald wordt. En daarnaast duurt het heel lang voordat een boom in de buurt komt van de uiteindelijke hoogte. Dat kan wel 40-50 jaar duren. De bovengrondse ruimte voor de bomen in dit plan is gewaarborgd. De bomen staan op voldoende afstand van de erfgrens en de afstand tot de verharding is eveneens voldoende.

Wijzigingen in de beplanting  

Er zijn enkele voorstellen van bewoners voor andere soorten beplanting binnen gekomen. In de nieuwe inrichtingstekening zijn de voorstellen verwerkt.

Tussen het parkeren en de stoep aan de James Chadwickstraat 5 t/m 11 is het helaas niet mogelijk om een haag te planten, omdat er te weinig ruimte is. Een haag moet minimaal 1.00 meter ruimte hebben om in te groeien. Het pad heeft een minimale afmeting nodig om er overheen te lopen en de parkeerplaatsen moeten diep genoeg zijn voor een auto en er moet genoeg ruimte zijn om de parkeerplaats in en uit te rijden. Dat zorgt er allemaal voor dat de parkeerplaatsen niet opgeschoven kunnen worden om ruimte te maken voor een haag of andere beplanting.

Er is een vraag gesteld over Rododendrons. Deze struiken doen het alleen goed op zure grond. In kleigrond zit te veel kalk. Dat betekent dat Rododendrons niet goed zullen groeien in Nobelhorst. 

De grotere bomen rondom de buurtkavel passen goed op deze plek. Er is ruimte om een goede kroon te vormen zonder dat er overlast is. De Acacia’s (Robinia pseudoacacia) bloeien wit en zijn heel interessant voor o.a. bijen en vlinders. De bloemen geuren ook nog eens heel lekker. Wellicht is het mogelijk op de buurtkavel bomen met kersenbloesem te planten.

4. Reacties op spelen 

De speelplek bij de Sallandse hoeve is gesitueerd links naast de Hoeve, zoals op de participatiekaart staat aangegeven met de bruine kleur. De gemeente stelt voor een zeshoekig klimrek van natuurlijke materialen te plaatsen op de speelplek. Zie de afbeelding hieronder.

Voor de andere locatie met speelvoorziening doet de gemeente een voorstel wat zoveel mogelijk recht doet aan de plek. Het is een plek met zwerfkeien aangevuld met onderstaande steltpalen, zoals ingetekend op het aangepaste inrichtingsplan (situatie 2). Indien er nog andere suggesties zijn, is dat bespreekbaar.

5.Reacties op bestrating 

Parkeren in zone C is ingericht met grasbetontegels in de vorm van ronde vlakke keien. In de Wolfgang Paulistraat staat nummer 36 in de parkeerplaatsen. Dit moet nummer 35 zijn. Door de open gaten in de bestrating groeit gras. Het trottoir in zone C is ingericht met gebakken klinkers. Mocht een andere keuze bestrating een uitdrukkelijke wens zijn, dan kan dat invloed hebben op de planning van het definitief inrichten van de buurt. Het toegangspad naar de voordeur Wolfgang Paulistraat kan worden verschoven naar de plek waar de voordeur ook daadwerkelijk gesitueerd is. De beplantingsvakken van de hortensia’s schuiven mee. Ook het pad naar de tuindeur wordt in de nieuwe tekening verwerkt.

Aanvullende informatie over de groene brede grasberm tussen ‘De Hoeve’ en ‘Het Laar’ 

De brede berm wordt aantrekkelijker ingericht. Het fietspad zal meer slingerend aangelegd worden en op grotere afstand van de woningen komen. Kijk voor meer informatie op de vernieuwde inrichtingstekening (situatie 1).